Prosimy o uważne zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Gerda sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, oddaje w Twoje ręce zbiór niezbędnych informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o związanych z tym przysługujących Ci prawach.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gerda, a także o przysługujących Ci uprawnieniach, skontaktuj się z nami tj. z Gerda sp. z o.o., Sokołów ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź z naszym inspektorem danych osobowych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gerda sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 49, 05-806 Komorów.
Jakie dane przetwarzamy?
Zbieramy i przetwarzamy informacje na Twój temat uzyskiwane od Ciebie podczas:
• wypełniania formularzy;
• rozmów telefonicznych;
• korespondencji e-mail;
• wysyłki przez Ciebie do nas dokumentów, w tym CV;
• spotkań.
Aby umożliwić Ci znalezienie wymarzonej pracy zbieramy informacje dotyczące Twojego imienia, nazwiska, kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, preferencji, oczekiwań i zainteresowań, a także dane kontaktowe.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane?
Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji, w tym w szczególności w celu:
• stworzenia Twojego profilu zawodowego w naszej bazie kandydatów;
• kontaktu z Tobą drogą e-mailową oraz telefoniczną;
• rozpoznania Twoich potrzeb, oczekiwań i kwalifikacji;
b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:
a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru);
b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. dostawcom usług związanych z prowadzeniem procesów rekrutacji, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, agencjom badawczym, itp.).
W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie, w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
W zakresie rekrutacji będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 3 miesięcy czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego, a po tym czasie, do czasu cofnięcia tej zgody.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych?
Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do treści Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania danych; (iii) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iv) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy: (i) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych; (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwisz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; (iii) nie będziemy potrzebować już Twoich danych do swoich celów, będziesz Potrzebować ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; (iv) wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
e) przenoszenia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z Tobą lub na podstawie Twojej zgody; (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy: (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz; (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora.
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim udzieliłaś/udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

Profilowanie
Zebrane od Ciebie dane wykorzystamy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, zawierającego informację co do Twoich kwalifikacji, umiejętności, wykształcenia, doświadczenia zainteresowań i preferencji. Na tej podstawie będziemy wybierać i przedstawiać Ci najbardziej dopasowane oferty.

Czy musisz podawać Twoje dane?
Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w aktualnie procesie rekrutacji. Niepodanie danych spowoduje także brak możliwości obsłużenia zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym.
Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Gerda sp. z o.o., Sokołów ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów. Celem zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.